Case Report


Creating a re-expanded prefabricated island flap constructed with an anastomosed vascular pedicle for burned ear reconstruction: a case report

Yang Chen, Wanfu Zhang, Fei Han, Xiaolong Hu, Lin Tong, Yunwei Wang, Shaohui Li, Peng Cao, Liwei Dong, Hao Guan

Download Citation