Original Article


Does a longer second stage of labor worsen umbilical artery blood gas parameters in newborns?—a retrospective cohort study of 2,140 cases

Chuo Li, Tiantian He, Jin Zhou, Zhangmin Tan, Peizhen Zhang, Yuzhu Yin

Download Citation