Original Article


SMC4 enhances the chemoresistance of hepatoma cells by promoting autophagy

Shi-Ran Zhang, Jie Li, Jing-Xiang Chen, Geng Chen, Jun-Ying Chen, Hang-Wei Fu, Bo Zhou

Download Citation