Original Article


Cost-effectiveness comparisons of enhanced recovery after surgery (ERAS) vs. non-ERAS for esophageal cancer in China: a retrospective comparative cohort study

Meng Zhang, Hong Wang, Xiaoyang Wang, Luyao Zhang, Cong Shen, Caihua Tian, Xiaoxia Xu, Xiang Li, Zongze Li, Shao-Kai Zhang, Bin-Bin Han

Download Citation