Original Article


A cluster randomized controlled trial to evaluate the efficacy of esophageal and gastric cancer screening in mortality reduction in a non-high-incidence area: methodology and initial results

Xiao-Yang Wang, Shu-Zheng Liu, Hui-Fang Xu, Yin Liu, Hong Wang, Rui-Hua Kang, Qiong Chen, Lu-Yao Zhang, Lan-Wei Guo, Li-Yang Zheng, Chun-Ya Liu, Yi-Xian Wang, Yi-Ping Jing, You-Lin Qiao, Bin-Bin Han, Shao-Kai Zhang

Download Citation