Original Article


Efficacy and safety of apatinib in patients with untreated or chemotherapy-refractory soft tissue sarcoma: a multicenter, phase 2 trial

Wenxi Yu, Hongmei Zhang, Jing Chen, Xing Zhang, Yong Chen, Guofan Qu, Gang Huang, Yuhong Zhou, Ting Ye, Zhengfu Fan, Yang Yao

Download Citation