Original Article


Inhibitory effects of isoliquiritin on an atopic dermatitis model through the CD177/JAK2/STAT pathway in vitro and in vivo

Qing Wu, Xiumei Mo, Ying Lin, Junfeng Liu, Siqi Ye, Yu Zhang, Xingxing Fan, Dacan Chen, Fenggen Yan

Download Citation