Original Article


Prediction of intraoperative bleeding and blood transfusion in patients with recurrent retroperitoneal liposarcoma: a retrospective study

Wenqing Liu, Boyuan Zou, Maosheng Tang, Xiangji Li, Mei Huang, Weida Chen, Chengli Miao

Download Citation