Original Article


The correlation factors and prognostic significance of coagulation disorders after chimeric antigen receptor T cell therapy in hematological malignancies: a cohort study

Rujiao Dong, Yudi Wang, Yuanyuan Lin, Xiaohong Sun, Chongyun Xing, Yu Zhang, Haizhi Wang, Lihui Dai, Kang Yu, Songfu Jiang

Download Citation