Original Article


Smoke analysis of a new surgical system that applies low-temperature plasma

Boya Zhang, Qingyu Guan, Yunsheng Zhu, Jingjin Zhu, Xiaohan Liu, Shuaiqi Li, Rungong Yang, Xiru Li

Download Citation