Original Article


Causal effects of serum sex hormone binding protein levels on the risk of amyotrophic lateral sclerosis: a mendelian randomization study

Ya-Nan Ou, Liu Yang, Bang-Sheng Wu, Lan Tan, Jin-Tai Yu

Download Citation