Original Article


Risk factors and prognostic role of renal adverse event in patients receiving immune checkpoint inhibitor therapy: analysis of data from a retrospective cohort study

Zhiyao Bao, Lifeng Luo, Tian Xu, Jin Yang, Mengchen Lv, Lei Ni, Xianwen Sun, Wei Chen, Lin Zhou, Xiaofei Wang, Yi Xiang, Beili Gao

Download Citation