Original Article


The efficacy of vonoprazan combined with different dose amoxicillin on eradication of Helicobacter pylori: an open, multicenter, randomized clinical study

Yimin Lin, Huimei Xu, Jianwei Yun, Xiaohui Yu, Yuping Shi, Dekui Zhang

Download Citation