Original Article


Effect of recombinant human brain natriuretic peptide on acute kidney injury after coronary artery bypass grafting: a retrospective comparative cohort study

Ziyao Wang, Yangyan Wei, Junyu Chen, Qian Zhang, Jiwen Tang, Qing Chang

Download Citation