Original Article


Development and validation of the diagnostic accuracy of artificial intelligence-assisted ultrasound in the classification of splenic trauma

Xue Jiang, Yukun Luo, Xuelei He, Kun Wang, Wenjing Song, Qinggui Ye, Lei Feng, Wei Wang, Xiaojuan Hu, Hua Li

Download Citation