Case Report


Sheng-Xue-Xiao-Ban Capsule–induced ischemic colitis and pulmonary embolism in an idiopathic thrombocytopenic purpura patient: a rare case report

Sisi Zhou, Quan Shi, Yanfeng Zheng, Yihan Zhuang, Yiting Lin, Zeyu Huang, Jing Yu

Download Citation