Original Article


Evaluation of volume changes following lateral window maxillary sinus floor elevation using Minics software

Hanfei Zhang, Huiting Hu, Cong Li, Yingxin Ye, Mingdeng Rong, Yong Yang

Download Citation