Original Article


Exploration of immune infiltration and feature genes in viral hepatitis-associated liver fibrosis using transcriptome data

Jiali Pan, Yu Tian, Fengling Hu, Jinghang Xu, Ning Tan, Yifan Han, Qian Kang, Hongyu Chen, Yuqing Yang, Xiaoyuan Xu

Download Citation