Original Article


Identification of key genes and pathway related to chemoresistance of small cell lung cancer through an integrative bioinformatics analysis

Fan-Rui Zeng, Xu-Yang Zhou, Ling-Ge Zeng, Jian-Cong Sun, Fen He, Wei Mo, Yang Wen, Shu-Yu Wang, Qin Liu, Lin-Lang Guo

Download Citation