Original Article


Visualization and quantification of de novo lipogenesis using a FASN-2A-GLuc mouse model

Wenjiao Li, Song Zhang, Xin Fu, Jiehao Zhang, Renlong Li, Haohao Zhang, Qingling An, Weizhen Wang, Zuhong Tian, Changhong Shi, Yongzhan Nie

Download Citation