Original Article


Performance of the AIDRScreening system in detecting diabetic retinopathy in the fundus photographs of Chinese patients: a prospective, multicenter, clinical study

Yao Yang, Jianying Pan, Miner Yuan, Kunbei Lai, Huirui Xie, Li Ma, Suzhong Xu, Ruzhi Deng, Mingwei Zhao, Yan Luo, Xiaofeng Lin

Download Citation