Original Article


Efficacy and safety of apatinib in advanced refractory soft tissue sarcoma and association with histologic subtypes: a multicenter retrospective study

Xiangling Wang, Jian Wang, Baoyong Sun, Yuping Sun, Ning Liu, Xuecai Niu, Chunhua Li, Li Li, Qiang Zhang, Jing Hao, Xiuwen Wang

Download Citation