Original Article


Biomimetic cytomembrane-coated ZIF-8-loaded DMDD nanoparticle and sonodynamic co-therapy for cancer

Shuqi Zhao, Meifeng Chen, Zhu Yu, Thi Thai Hoa Pham, Shutian Mo, Yongfei He, Tianyi Liang, Wenlong Cao, Chuangye Han

Download Citation