Retraction


Retraction to artesunate induces apoptosis and inhibits the proliferation, stemness, and tumorigenesis of leukemia

Shengmei Chen, Silin Gan, Lijie Han, Xue Li, Xiaoqing Xie, Dianbin Zou, Hui Sun

Download Citation