Original Article


Exosomes derived from umbilical cord mesenchymal stem cells protect cartilage and regulate the polarization of macrophages in osteoarthritis

Pengdong Li, Shuang Lv, Wenyue Jiang, Lihui Si, Baojian Liao, Guifang Zhao, Ziran Xu, Lina Wang, Jia Zhang, Haitao Wu, Qian Peng, Zhaohui Li, Ling Qi, Guangfan Chi, Yulin Li

Download Citation