Original Article


Krüppel-like factor 5 promotes the progression of oral squamous cell carcinoma via the baculoviral IAP repeat containing 5 gene

Yuehua Li, Wen Shi, Yajun Shen, Li Xu, Zhigang Cai, Xiaofeng Shan

Download Citation