Medical Artificial Intelligent Research

Posted On 2020-06-24 09:11:16


The deep learning revolution and subsequent surge in the development of artificial intelligence (AI) didn’t take long to reach the world of medicine. In this special series on “Medical Artificial Intelligent Research”, we explore the latest developments through a collection of editorials, original articles, and reviews that set the stage for the challenges and opportunities in translating AI and related technologies into clinical practice.

Editorial on Medical Artificial Intelligent Research
Medical artificial intelligent research: translating artificial intelligence into clinical practice
Haotian Lin, Limin Yu

Blockchain: chaining digital health to a new era
Dongyuan Yun, Wenben Chen, Xiaohang Wu, Daniel Shu Wei Ting, Haotian Lin

Original Article on Medical Artificial Intelligent Research
An artificial intelligent platform for live cell identification and the detection of cross-contamination
Ruixin Wang, Dongni Wang, Dekai Kang, Xusen Guo, Chong Guo, Meimei Dongye, Yi Zhu, Chuan Chen, Xiayin Zhang, Erping Long, Xiaohang Wu, Zhenzhen Liu, Duoru Lin, Jinghui Wang, Kai Huang, Haotian Lin

Web-based study on Chinese dermatologists’ attitudes towards artificial intelligence
Changbing Shen, Chengxu Li, Feng Xu, Ziyi Wang, Xue Shen, Jing Gao, Randy Ko, Yan Jing, Xiaofeng Tang, Ruixing Yu, Junhu Guo, Feng Xu, Rusong Meng, Yong Cui

Altered brain language network in idiopathic peripheral facial paralysis patients with dysarthria
Wenwen Gao, Xiaowei Han, Haimei Li, Yijiang Zhu, Lei Du, Yuli Wang, Sumin Shi, Jing Liu, Chao Fu, Lu Zhang, Guolin Ma

Artificial intelligence-tutoring problem-based learning in ophthalmology clerkship
Dongxuan Wu, Yifan Xiang, Xiaohang Wu, Tongyong Yu, Xiucheng Huang, Yuxian Zou, Zhenzhen Liu, Haotian Lin

Deep learning LI-RADS grading system based on contrast enhanced multiphase MRI for differentiation between LR-3 and LR-4/LR-5 liver tumors
Yunan Wu, Gregory M. White, Tyler Cornelius, Indraneel Gowdar, Mohammad H. Ansari, Mark P. Supanich, Jie Deng

Application of neural network model in assisting device fitting for low vision patients
Bingfa Dai, Yang Yu, Lijuan Huang, Zhiyong Meng, Liang Chen, Hongxia Luo, Ting Chen, Xuelan Chen, Wenwen Ye, Yuyuan Yan, Chi Cai, Jianqing Zheng, Jun Zhao, Liquan Dong, Jianmin Hu

An artificial intelligence model for the simulation of visual effects in patients with visual field defects
Zhan Zhou, Bingbing Li, Jinyu Su, Xianming Fan, Liang Chen, Song Tang, Jianqing Zheng, Tong Zhang, Zhiyong Meng, Zhimeng Chen, Hongwei Deng, Jianmin Hu, Jun Zhao

Distinguishing risk factors between congenital anophthalmia and microphthalmia using multivariable logistic regression
Yang Li, Zhijia Hou, Jingwen Ding, Ying Cui, Bixuan Qin, Dongmei Li

Automatic identification of myopia based on ocular appearance images using deep learning
Yahan Yang, Ruiyang Li, Duoru Lin, Xiayin Zhang, Wangting Li, Jinghui Wang, Chong Guo, Jianyin Li, Chuan Chen, Yi Zhu, Lanqin Zhao, Haotian Lin

Deep learning-based automated diagnosis of fungal keratitis with in vivo confocal microscopy images
Jian Lv, Kai Zhang, Qing Chen, Qi Chen, Wei Huang, Ling Cui, Min Li, Jianyin Li, Lifei Chen, Chaolan Shen, Zhao Yang, Yixuan Bei, Lanjian Li, Xiaohang Wu, Siming Zeng, Fan Xu, Haotian Lin

Fast screening for children’s developmental language disorders via comprehensive speech ability evaluation—using a novel deep learning framework
Xing Zhang, Feng Qin, Zelin Chen, Leyan Gao, Guoxin Qiu, Shuo Lu

Attitudes towards medical artificial intelligence talent cultivation: an online survey study
Dongyuan Yun, Yifan Xiang, Zhenzhen Liu, Duoru Lin, Lanqin Zhao, Chong Guo, Peichen Xie, Haotian Lin, Yizhi Liu, Yuxian Zou, Xiaohang Wu

Quantitative analysis of functional filtering bleb size using Mask R-CNN
Tao Wang, Lei Zhong, Jing Yuan, Ting Wang, Shiyi Yin, Yi Sun, Xing Liu, Xun Liu, Shiqi Ling

Differentiate cavernous hemangioma from schwannoma with artificial intelligence (AI)
Shaowei Bi, Rongxin Chen, Kai Zhang, Yifan Xiang, Ruixin Wang, Haotian Lin, Huasheng Yang

Review Article on Medical Artificial Intelligent Research
Using artificial intelligence to improve medical services in China
Ruiyang Li, Yahan Yang, Shaolong Wu, Kai Huang, Weirong Chen, Yizhi Liu, Haotian Lin

The combination of brain-computer interfaces and artificial intelligence: applications and challenges
Xiayin Zhang, Ziyue Ma, Huaijin Zheng, Tongkeng Li, Kexin Chen, Xun Wang, Chenting Liu, Linxi Xu, Xiaohang Wu, Duoru Lin, Haotian Lin

A review of the application of deep learning in medical image classification and segmentation
Lei Cai, Jingyang Gao, Di Zhao

Application of artificial intelligence in anterior segment ophthalmic diseases: diversity and standardization
Xiaohang Wu, Lixue Liu, Lanqin Zhao, Chong Guo, Ruiyang Li, Ting Wang, Xiaonan Yang, Peichen Xie, Yizhi Liu, Haotian Lin

Letter to the Editor on Medical Artificial Intelligent Research
Translating artificial intelligence into clinical practice
Duoru Lin, Haotian Lin


Disclosure:
The series “Medical Artificial Intelligent Research” was commissioned by the editorial office, Annals of Translational Medicine without any sponsorship or funding. Haotian Lin and Limin Yu served as the unpaid Guest Editors for the series.