Vol 3, No 21 (December 2015): Annals of Translational Medicine

Guideline

Chinese Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Melanoma (2015 Edition)
Jun Guo, Shukui Qin, Jun Liang, Tongyu Lin, Lu Si, Xiaohong Chen, Zhihong Chi, Chuanliang Cui, Nan Du, Yun Fan, Kangsheng Gu, Fang Li, Junling Li, Yongheng Li, Houjie Liang, Jiwei Liu, Man Lu, Aiping Lu, Kejun Nan, Xiaohui Niu, Hongming Pan, Guoxin Ren, Xiubao Ren, Yongqian Shu, Xin Song, Min Tao, Baocheng Wang, Wenbin Wei, Di Wu, Lingying Wu, Aiwen Wu, Xiaolin Xu, Junyi Zhang, Xiaoshi Zhang, Yiping Zhang, Huiyan Zhu, written on behalf of Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) Melanoma Panel

Editorial on MicroRNAs, Signalling Pathways and Diseases

MicroRNAs, signaling pathways and diseases
Jiezhong Chen

Review Article on MicroRNAs, Signalling Pathways and Diseases

The critical roles of miR-21 in anti-cancer effects of curcumin
Jiezhong Chen, Tiefeng Xu, Chen Chen
Role of microRNAs in chemoresistance
Peter Magee, Lei Shi, Michela Garofalo
HPV-p53-miR-34a axis in HPV-associated cancers
Jiezhong Chen, Kong-Nan Zhao
MicroRNAs in congenital heart disease
Tanya Smith, Cha Rajakaruna, Massimo Caputo, Costanza Emanueli
MicroRNAs in multiple myeloma and related bone disease
Marco Rossi, Pierosandro Tagliaferri, Pierfrancesco Tassone