Article Abstract

Chinese guidelines on the management of renal cell carcinoma (2015 edition)

Authors: Jun Guo, Jianhui Ma, Yan Sun, Shukui Qin, Dingwei Ye, Jianfang Zhou, Zhisong He, Xinan Cheng, Feng Bi, Dengfeng Cao, Yingxia Chen, Yiran Huang, Houjie Liang, Jun Liang, Jiwei Liu, Wenchao Liu, Yueyin Pan, Yongqian Shu, Jian Song, Weibo Wang, Xiuwen Wang, Xiaoan Wu, Xiaodong Xie, Xin Yao, Shiying Yu, Yanqiao Zhang, Aiping Zhou, written on behalf of CSCO Renal Cell Carcinoma Panel

Abstract

The guideline was established by the kidney cancer panel under the Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) in accordance with the basic principles of evidence-based medicine (Table 1) and the clinical practices on renal cancer in China, based on the real conditions of China, and by referring to the USA NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology-Kidney Cancer (1) and the European Association of Urology (EAU) Guidelines on Renal Cell Carcinoma (2). The renal cancer referred in these guidelines is the renal cell carcinoma (RCC) and does not include various tumors originated from renal interstitium and renal pelvis/urothelial system.