Inhibition of S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase alleviates alloimmune response by down-regulating CD4+ T-cell activation in a mouse heart transplantation model

Yajun Huang, Sufei Wang, Xiangchao Ding, Chuangyan Wu, Jiuling Chen, Zhiwei Hu, Xinling Du, Guohua Wang