Myeloid cell leukemia-1 is an important predictor of survival and progression of small cell lung cancer

Ting Zhou, Lin Zhang, Tingting Liu, Yunpeng Yang, Fan Luo, Zhonghan Zhang, Yan Huang, Hongyun Zhao, Li Zhang, Yuanyuan Zhao