A multi-center randomized controlled trial of the LenoMed ATA-I-1-0 insulin pump for the intensive treatment of diabetic patients

Jin Du, Li Zang, Yufeng Li, Jia Liu, Lijuan Wang, Yan Duan, Guangxia Guo, Yijun Li, Yajing Zhang, Guang Wang, Yiming Mu