ET-1 regulates the human umbilical vein endothelial cell cycle by adjusting the ERβ/FOXN1 signaling pathway

Yuyan Wang, Yunjun Ruan, Saizhu Wu