The predictors and prognosis for unexpected reocclusion after mechanical thrombectomy: a meta-analysis

Xiangyu Li, Furong Gu, Jiayue Ding, Ji Bian, Na Wang, Rui Shu, Qingyun Li, Xiaolin Xu