Retraction “Methylation of the MAOA promoter is associated with schizophrenia

Hao Yang, Jiajue Li, Aicen Ji, Liping Hu, Xiufeng Zhang, Linlin Liu, Lili Qing, Ming Yan, Shengjie Nie