A novel online calculator based on albumin-bilirubin and aspartate transaminase-to-platelet ratio index for predicting postoperative morbidity following hepatectomy for hepatocellular carcinoma

Li-Yang Sun, Hong Zhu, Yong-Kang Diao, Hao Xing, Lei Liang, Jie Li, Ya-Hao Zhou, Wei-Min Gu, Ting-Hao Chen, Yong-Yi Zeng, Timothy M. Pawlik, Wan Yee Lau, Chao Li, Feng Shen, Cheng-Wu Zhang, Tian Yang