Comparison of topological properties of functional brain networks with graph theory in temporal lobe epilepsy with different duration of disease

Xiulin Liang, Xiaomin Pang, Jinping Liu, Jingyuan Zhao, Lu Yu, Jinou Zheng