A predictive model for respiratory distress in patients with COVID-19: a retrospective study

Xin Zhang, Wei Wang, Cheng Wan, Gong Cheng, Yuechuchu Yin, Kaidi Cao, Xiaoliang Zhang, Zhongmin Wang, Shumei Miao, Yun Yu, Jie Hu, Ruochen Huang, Yun Ge, Ying Chen, Yun Liu