Narrative review of the choices of stem cell sources and hydrogels for cartilage tissue engineering

Zhantao Deng, Jiewen Jin, Shuai Wang, Fangjie Qi, Xuepan Chen, Chang Liu, Yanbing Li, Yuanchen Ma, Fengjuan Lyu, Qiujian Zheng