Repair of severe traumatic nasal alar defects with combined pedicled flap and conchal cartilage composite grafts: a retrospective study

Zhenyu Zhang, Lihui Cheng, Tony Chieh-Ting Huang, Hua Hu, Ruiqi Liu, Yi Pu, Ru Wang, Zhengyong Li, Junjie Chen, Ying Cen, Guopeng Liang, Yong Qing