Cangxitongbi capsule protects articular cartilage of the knee in rats by regulating ADAMTS-5

Xu-Yu Song, Wen-Peng Xie, Peng Zhang, Min Zhao, Rong-Xiu Bi