Transcatheter closure for the treatment of pseudoventricular aneurysm after acute myocardial infarction: a case report

Wei Zhong, Zhidong Liu, Weixiong Fan, Bin Ou, Min Zhong, Zhiwen Zeng, Xianfang Wang, Wilbert S. Aronow, Francesco Nappi, Juan Lacalzada-Almeida, Zhixiong Zhong