Cross-sectional analysis of the association between serum uric acid levels and handgrip strength among Chinese adults over 45 years of age

Liqian Xu, Yuxia Jing, Chen Zhao, Yichen Yang, Ji Yang, Wenjing Zhou, Qin Zhang, Zhaodi Wang, Yunmei Yang