Sensitivity and specificity of combination of Hull airway reflux questionnaire and gastroesophageal reflux disease questionnaire in identifying patients with gastroesophageal reflux-induced chronic cough

Siwan Wen, Shengyuan Wang, Shanshan Niu, Mengru Zhang, Cuiqin Shi, Zhongmin Qiu, Xianghuai Xu, Li Yu