The influence of initial defect morphology of alveolar ridge on volumetric change of grafted bone following guided bone regeneration in the anterior maxilla region: an exploratory retrospective study

Yuan Li, Xiao-Meng Zhang, Shu-Jiao Qian, Shi-Chong Qiao, Hong-Chang Lai, Jun-Yu Shi