Prevalence and sex- and age-related risk of pulmonary embolism in inhospital patients with atrial fibrillation: a multicenter retrospective study from China

Ying Bai, Qiao-Min Yue, He Sun, Shi-Dong Guo, Zhen-Zhou Wang, Peng Zhong, Xue-Yao Wei, Lin Sun, Yue Liu, Xu-Bo Shi, Yan-Ting Liu