Endometrial cavity fluid is associated with deleterious pregnancy outcomes in patients undergoing in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection: a retrospective cohort study

Wen Xiu Zhang, Lian Bao Cao, Ying Zhao, Jing Li, Bo Feng Li, Jia-Nan Lv, Lei Yan, Jin Long Ma