Protective effect of hydrogen sulfide on endothelial cells through Sirt1-FoxO1-mediated autophagy

Lin Zhu, Wu Duan, Guangjie Wu, Di Zhang, Lan Wang, Dong Chen, Zhishui Chen, Bo Yang