Xiaoyaosan (Tiaogan-Liqi therapy) protects peritoneal macrophages from corticosterone-induced stress by regulating the interaction between glucocorticoid receptor and ABCA1

Mingtai Chen, Ruolan Huang, Wenjun Fu, Lijun Ou, Ling Men, Zhong Zhang, Shudong Yang, Qiang Liu, Jienan Luan