A bioinformatics analysis on the potential role of ACE2 in cardiac impairment of patients with coronavirus disease 2019

Weiqi Wang, Silin Lv, Wenqiang Gan, Zifan Zeng, Min Yang